home help & info 
 
Abonneren Redactie Prikbord Opzoeken

 
Auteursinstructies
Boeken ter recensie
Over Panopticon
Contact
Productiekamer
Richtlijnen voor auteurs

Missieverklaring

Panopticon wil artikels publiceren die…
…zich richten op criminologie, strafrecht en/of forensisch welzijnswerk en hun relatie tot elkaar.
…bijzondere aandacht hebben voor empirisch onderzoek, beleidsevaluatie, theorievorming, historische evoluties en/of hedendaagse debatten.
…een probleemstelling en/of duidelijke onderzoeksvragen beantwoorden. Panopticon is vooral op zoek naar artikels waarin een degelijke argumentatie wordt ontwikkeld en gepresenteerd.
…inzicht verschaffen in de huidige stand van de kennis met betrekking tot de thema’s die ze behandelen.
…bijdragen tot nieuwe kennis over criminaliteit, het strafrechtsysteem en de ruimere samenleving, dit bijvoorbeeld door het rapporteren over empirisch onderzoek of door kritische evaluatie van theorieën en concepten.

 

Aanbieden van bijdragen

Artikelen

Bijdragen die worden ingediend bij Panopticon mogen niet tegelijkertijd elders worden ingediend en/of gepubliceerd. Van artikelen wordt verwacht dat zij het onderwerp reflectief benaderen en een academische, beleidsmatige of praktijkrelevantie hebben, die uitdrukkelijk door de auteur wordt aangeduid. Zij kunnen ten allen tijde aan de redactiesecretaris worden bezorgd. U dient dan twee bestanden in:

a) het artikel zonder auteursvermelding

b) Een bestand met een Engelstalige abstract van maximaal 150 woorden (met vertaalde titel), kernwoorden in het Engels en Nederlands en  contactgegevens van de auteur(s): Naam, postadres, telefoonnummer, emailadres. Tevens geeft u de affiliatie van elke auteur aan, alsook wie als corresponderend auteur optreedt. Affiliatie duidt u als volgt aan: (Hoogleraar, hoofddocent, onderzoeker, …), Instelling (Institute for International Research on Criminal Policy), (Universiteit Gent), Contactgegevens corresponderend auteur (Corresp.:gwen.herkes@ugent.be)

Aangeboden artikelen hebben een maximale omvang van ongeveer 50.000 karakters (incl. spaties), voetnoten, figuren, literatuurlijst, abstracts en kernwoorden inbegrepen. Ook kortere artikelen (ongeveer 25.000 karakters) zijn mogelijk. Beperk het gebruik van figuren (taartdiagrammen,…). Zorg ervoor dat het bestand volledig anoniem is (onder meer door het vervangen van voetnoten die de identiteit van de auteur kunnen verraden door de melding 'Referentie wordt later ingevoegd').

In alle bijlagen wordt uitsluitend het APA-verwijzingssysteem gebruikt. Bijdragen die hier niet aan voldoen, worden terugbezorgd met het oog op herziening. Meer informatie: zie auteursrichtlijnen op www.panopticonvzw.be.

Double blind p

Maklu-Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, T: +32 (03) 231 29 00, F: +32 (03) 233 26 59, info@maklu.be
Disclaimer