ICCI (ed.)
Gerechtelijke en buitengerechtelijk opdrachten van de bedrijfsrevisor. (Reeks ICCI 2016-2)


ISBN:9789046608289
Aantal Pagina's:276 blz.
Prijs: €66,90
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

NEDERLANDS

Naast de wettelijke audit van de jaarrekening heeft de wetgever, onder meer in het Wetboek van vennootschappen, aan de bedrijfsrevisor een aantal andere wettelijke opdrachten gegeven. De naleving van de regels inzake onafhankelijkheid en objectiviteit in de revisorale plichtenleer staan hierbij centraal en zijn gedurende de afgelopen decennia als het ware het DNA van de bedrijfsrevisor geworden.

De bedrijfsrevisor is een unieke observator van het economisch leven, zowel op grond van zijn specifieke kennis van de micro-economische werkelijkheid, als op grond van zijn onafhankelijkheid ten overstaan van de eigen belangen van de actoren. Hij is goed geplaatst om adviezen van algemene strekking uit te brengen die een werkelijke waarde voor de belanghebbenden betekenen. Het regelmatige contact van rechters van de rechtbanken van koophandel met de bedrijfsrevisor zijn hiervan een bewijs.

De met het beroep van bedrijfsrevisor verenigbare gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten zijn uiteenlopend en betreffen onder meer de volgende opdrachten die achtereenvolgens worden behandeld: gerechtsdeskundige, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder, gerechtsmandataris, ondernemingsbemiddelaar, toegevoegd curator, rechter in sociale zaken, rechter in handelszaken, arbiter en bindende derdenbeslisser, bemiddelaar en speciaal commissaris.

Met bijdragen van K. Geens, E. Vanderstappen, L. Ostyn, C. Remon, Drs. S. De Blauwe, M.-O. Pâris, T. Van Loocke, V. Yangandi, C. Van Reybroeck, T. Gernay, F. Walschot & S. Quintart.

Inhoudstafel
Woord vooraf


Met een abonnement op de reeks krijgt u een korting van 15% op de normale verkoopprijs.
Meer informatie: ICCI Reeks
FRANCAIS

Outre le contrôle légal des comptes annuels, le législateur a confié plusieurs autres missions légales au réviseur d’entreprises, notamment dans le Code des sociétés. Le respect des règles d’indépendance et d’objectivité inhérentes à la déontologie du réviseur d’entreprises y joue un rôle prépondérant. Ces règles sont pour ainsi dire devenues l’ADN du réviseur d’entreprises au fil des dernières décennies.

Le réviseur d’entreprises est un observateur unique de la vie économique en raison de ses connaissances spécifiques de la réalité microéconomique et de son indépendance vis-à-vis des intérêts personnels des acteurs concernés. Il est bien placé pour donner des conseils de portée générale apportant une véritable valeur ajoutée aux diverses parties prenantes, comme en témoignent les contacts réguliers qu’entretiennent les juges des tribunaux de commerce avec le réviseur d’entreprises.

Les missions judiciaires et extrajudiciaires compatibles avec la profession de réviseur d’entreprises sont très diversifiées et couvrent notamment les fonctions suivantes qui sont abordées consécutivement: expert judiciaire, liquidateur, administrateur provisoire, mandataire judiciaire, médiateur d’entreprise, curateur adjoint, juge social, juge consulaire, arbitre et tiers décideur obligatoire, médiateur et commissaire spécial.

Avec des contributions de K. Geens, E. Vanderstappen, L. Ostyn, C. Remon, Drs. S. De Blauwe, M.-O. Pâris, T. Van Loocke, V. Yangandi, C. Van Reybroeck, T. Gernay, F. Walschot & S. Quintart.

Table des matières
Avant-propos

Plus d''information sur la série ICCI (abonnement = 15% de r