ICCI
Risicobeheer - Gestion des risques (Reeks ICCI 2015-1)


ISBN:9789046607619
Aantal Pagina's:308 blz.
Prijs: €66,90
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

NEDERLANDS

Risicobeheer is een begrip dat tot de jaren zeventig van de vorige eeuw voornamelijk beperkt was tot de operationele risico’s. Vooral de recente kredietcrisis (2007-2011) heeft de bewustwording van het bestaan van ondernemingsrisico’s en het belang om deze te identificeren en te beheersen in een stroomversnelling gebracht.

In het eerste hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven over wat het beheren van risico’s precies inhoudt. Het tweede hoofdstuk zoomt in op de definitie en het wettelijk kader van risicobeheer, een relatief nieuw begrip in de Europese en Belgische wetgeving. Het overzicht en de evolutie van de COSO-raamwerken vormt het onderwerp van het derde hoofdstuk. In het vierde hoofdstuk wordt geschetst hoe risicobeheer in de publieke sector wordt gerealiseerd.

Verder behandelt het vijfde hoofdstuk het beheer en het toezicht op risico’s in de bancaire sector. De beschrijving van de voornaamste financiële en niet-financiële risico’s in het jaarverslag van Belgische naamloze vennootschappen, maakt het onderwerp uit van het zesde hoofdstuk. Hoofdstuk zeven is specifiek gewijd aan de aansprakelijkheid van de raad van bestuur in het kader van risicobeheer. Een praktische kijk op het auditcomité en risicobeheer wordt in het achtste hoofdstuk aangeboden.

Hoofdstuk negen brengt de opdracht van de commissaris in dit kader en de beschrijving door het bestuursorgaan van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheersystemen in kaart. De revisorale controle van financiële instellingen vormt het onderwerp van het tiende hoofdstuk. Hoofdstuk elf behelst de rol van de Commissie Corporate Governance op het vlak van interne controle en risicobeheer. De huidige toestand van risicobeheer in België en de verwachte evolutie hieromtrent op internationaal niveau worden geschetst in hoofdstuk twaalf. Het boek eindigt met de slotbeschouwingen van de Voorzitter van het IBR.

Inhoudstafel
Woord vooraf


Met een abonnement op de reeks krijgt u een korting van 15% op de normale verkoopprijs.
Meer informatie: ICCI Reeks
FRANCAIS

Gestion des risques

La gestion des risques est une notion qui jusque dans les années septante se limitait principalement aux risques opérationnels. C’est en premier lieu la récente crise financière (2007-2011) qui a accéléré la prise de conscience de l’existence des risques d’entreprise et de l’importance de les identifier et de les maîtriser.

Dans le premier chapitre de la publication, il est y précisé ce qu’implique exactement la gestion des risques. Le deuxième chapitre se concentre sur la définition et le cadre légal de la gestion des risques, une notion relativement récente dans la législation européenne et belge. Le troisième chapitre offre un aperçu des cadres COSO et de leur évolution. La façon dont la gestion des risques est appréhendée dans le secteur public est exposée au quatrième chapitre.

Ensuite, le cinquième chapitre traite de la gestion et du contrôle des risques dans le secteur bancaire. La description des principaux risques financiers et non financiers dans le rapport de gestion des sociétés anonymes belges est détaillée dans le sixième chapitre. Le septième chapitre est dédié à la responsabilité du conseil d’administration vis-à-vis de la gestion des risques. L’aspect pratique du comité d’audit et de la gestion des risques est abordé au huitième chapitre.

Le neuvième chapitre fait le point sur la mission du commissaire dans ce contexte et sur la description par l’organe de gestion des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Le contr