D. Breesch, J. De Muylder, J. Branson, J. Hardies
Het verband tussen audithonoraria en auditkwaliteit (Reeks ICCI 2013-1)


ISBN:9789046605851
Aantal Pagina's:106 blz.
Prijs: €29,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

NEDERLANDS

De hoofddoelstelling van deze studie is te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de audithonoraria en de auditkwaliteit op de Belgische auditmarkt. De studie wordt opgevat in twee delen.

In het eerste deel wordt via een literatuurstudie vooreerst ‘auditkwaliteit’ gedefinieerd en worden de meest gebruikte maatstaven voor auditkwaliteit, met name resultaatmanagement en de auditverklaring, bepaald.
Vervolgens worden de empirische studies die (internationaal) het verband behandelen tussen audithonoraria (zowel in ‘absolute’ als ‘abnormale’ termen) en auditkwaliteit besproken.
Uiteindelijk wordt voor de Belgische auditmarkt over de periode 2008-2010 de evolutie van de prijszetting bestudeerd en nagegaan via een audit fee-model in welke mate er sprake is van abnormale audithonoraria of onder- en overprijzing.

In het tweede deel wordt nagegaan of er daadwerkelijk een verband bestaat tussen de audithonoraria en de auditkwaliteit op de Belgische auditmarkt. De resultaten bieden voorzichtig te interpreteren empirisch bewijs dat er, ceteris paribus, een verband bestaat tussen het niveau van de audithonoraria en de auditkwaliteit.

Johan Vande Lanotte, Vice-eerste minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee over dit boek: “Het is de eerste keer dat hierover een empirische studie wordt gemaakt in ons land. Zowel de gebruikers van de diensten van bedrijfsrevisoren als de aanbieders ervan kunnen heel wat nuttige informatie halen uit deze studie.”

Inhoudstafel
Woord vooraf


Met een abonnement op de reeks krijgt u een korting van 15% op de normale verkoopprijs.
Meer informatie: ICCI ReeksFRANCAIS

L’objectif principal de cette étude est de déterminer s’il existe un lien entre les honoraires d’audit et la qualité d’audit sur le marché belge de l’audit. L’étude se compose de deux parties.

Dans la première partie, par le biais d’une étude de littérature, la ‘qualité d’audit’ est définie et ensuite les critères de mesure les plus courants pour la qualité d’audit sont déterminés, notamment la gestion du résultat et l’opinion d’audit.
Ensuite, les études empiriques qui traitent (au niveau international) du lien entre les honoraires d’audit (tant ‘absolus’ qu’ ‘anormaux’) et la qualité d’audit sont abordées.
Enfin, l’évolution de la fixation des prix sur le marché belge de l’audit pour la période 2008- 2010 est étudiée et à l’aide d’un modèle d’honoraires d’audit il est analysé dans quelle mesure il existe des honoraires d’audit anormaux ou une sous-évaluation et surévaluation des prix.

Dans la deuxième partie, il est examiné s’il existe véritablement un lien entre les honoraires d’audit et la qualité d’audit sur le marché belge de l’audit. Les résultats offrent des preuves empiriques dont l’interprétation requiert une grande prudence et selon lesquelles il existe, ceteris paribus, un lien entre le niveau des honoraires d’audit et la qualité d’audit.

Table des matières
Avant-propos

Plus d''information sur la série ICCI (abonnement = 15% de réduction sur le prix normal). 

Over de auteur(s):

Prof. dr. Diane Breesch, prof. dr. Joël Branson en drs. Jan De Muylder zijn verbonden aan de faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen & Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Business resp. Accountancy, Auditing en Corporate finance.

Dr. Kris Hardies is verbonden aan het departement Accounting and Financing van de Universiteit Antwerpen.

De Stichting ‘Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat’ of ‘ICCI’ is opgericht door het Instituut van Bedrijfsrevisoren en heeft tot doel objectieve en wetenschappelijke informatie te verstrekken over vraagstukken die het bedrijfsrevisoraat aanbelangen.