M. Bosdriez & J. Kenkel (Red.)
Schoolmaatschappelijk werk in uitvoering. Handreiking schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs


ISBN:9789044120592
Aantal Pagina's:95 blz.
Prijs: €14,40
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Schoolmaatschappelijk werk staat in de gehele onderwijskolom, bij de partners in de zorgketen en bij gemeenten steeds nadrukkelijker in de aandacht. Het besef dat schoolmaatschappelijk werk een heel toegankelijk en snel in-zetbaar aanbod van licht-ambulante hulp vormt voor ouders en kinderen, maar ook voor leerkrachten, dringt steeds sterker door. De Impulsregeling schoolmaatschappelijk werk van het ministerie van OCW heeft hier een stevige stimulans aan gegeven. Steeds meer instellingen zien zich daarmee gesteld voor vragen rond de inzet van schoolmaatschappelijk werk in en rond het onderwijs. Dit boek is geschreven om daaraan tegemoet te komen en richtlijnen te bieden voor een hoogwaardige inzet van schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs.

Deze publicatie start met een beschrijving van bestaande praktijken van schoolmaatschappelijk werk in verschillende gemeenten en WSNS-samenwerkingsverbanden. Daarnaast bevat dit boek een handreiking voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk, in eerste instantie gericht op WSNS-codrdinatoren die middelen ontvangen in het kader van de Impulsregeling van OCW, maar ook relevant voor andere betrokkenen bij schoolmaatschappelijk werk. En verder bevat dit boek een beknopte rapportage over een onderzoek naar de inzet van de Impulsmiddelen door de samenwerkingsverbanden WSNS, uitgevoerd in maart 2006.

Deze publicatie is tot stand gekomen over verantwoordelijkheid van het Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW), de projectorganisatie WSNS Plus en het Servicepunt Schoolmaatschappelijk werk Rotterdam.
 
Over de auteur(s):
Marij Bosdriesz is als adviseur basisonderwijs bij het Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg betrokken bij methodiekontwikkeling voor en ondersteuning van samenwerkingsinitiatieven tussen primair onderwijs, lokale partners (zoals schoolmaatschappelijk werk) en jeugdzorg.
Jacqueline Kenkel is, naast haar functie als docent aan de Faculteit Pedagogiekvan de Educatieve Hogeschool van Amsterdam,actief als freelance journalistiek schrijver op het thema 'aansluiting tussen onderwijs en (jeugd)zorg' en schrijft regelmatig voor het LCOJ.