Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


ICCI (ed.)
Europese boekhoudrichtlijn en omzetting ervan in Belgisch recht (Reeks ICCI 2016-1)
ISBN: 9789046608135
Aantal Pagina's: 234
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 65,00
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:

NEDERLANDS

Dit boek behandelt de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn 2013/34/EU in Belgisch recht door een wet en een koninklijk besluit van 18 december 2015. Deze richtlijn wordt gesitueerd en de voorafgaande bezorgdheden van het IBR inzake het behoud van de auditperimeter en de modernisering van het boekhoudrecht worden besproken, alsook het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 18 maart 2015 omtrent de omzetting.

Het verhaal van de categorieën van vennootschappen – micro, kleine en grote – en groepen – van beperkte omvang en grote – evenals de drempels ervan, en de talrijke nieuwigheden in het boekhoudlandschap van de Belgische KMO’s komen aan bod.

De impact van de boekhoudhervorming op de fiscaliteit is beperkt en betreft hoofdzakelijk de gevolgen van de aanpassing van de definitie van kleine vennootschap in het vennootschapsrecht. Op het vlak van audit en de rol van de commissaris wordt de auditperimeter lichtjes verminderd. Met betrekking tot de waarderingsgrondslagen en -methodes zijn er weinig belangrijke wijzigingen te melden. Een vergelijkende studie verschaft een overzicht van de gekozen boekhouddrempels in de buurlanden. Een eerste balans van de boekhoudhervorming voor de onderneming sluit het boek af.

Met bijdragen van K. Peeters, D. Kroes, Drs. S. De Blauwe, V. Yangandi, , T. Dupont, E. De Wielemaker, H. Blomme, H. Olivier, M. De Wolf, K. Degroote, C. Darville-Finet, E. Vanderstappen & A. Assez.

Inhoudstafel
Woord vooraf


Met een abonnement op de reeks krijgt u een korting van 15% op de normale verkoopprijs.
Meer informatie: ICCI Reeks
FRANCAIS

Le présent ouvrage traite de la transposition de la Directive comptable européenne 2013/34/UE en droit belge par une loi et un arrêté royal du 18 décembre 2015. Cette directive est située et les préoccupations préalables de l’IRE en matière de maintien du périmètre d’audit et de modernisation du droit comptable ainsi que l’avis du Conseil Central de l’Economie du 18 mars 2015 concernant la transposition sont discutés.

L’histoire des catégories de sociétés – micro, petite et grande – et groupes – de taille réduite et grande – ainsi que des seuils les définissant, et les nombreuses nouveautés dans le paysage comptable des PME belges sont abordés.

L’impact, dans la matière de l’imposition, de la réforme comptable reste marginal et concerne essentiellement les conséquences de l’adaptation de la définition en droit des sociétés de la petite société. Au niveau de l’audit et du rôle du commissaire, le périmètre d’audit a été légèrement réduit. Peu de modifications importantes sont à signaler en ce qui concerne les principes et méthodes d’évaluation. Une étude comparative donne un aperçu des seuils comptables choisis dans les pays voisins. Le présent ouvrage se conclut par un premier bilan de la réforme comptable pour l’entreprise.

Avec des contributions de K. Peeters, D. Kroes, Drs. S. De Blauwe, V. Yangandi, , T. Dupont, E. De Wielemaker, H. Blomme, H. Olivier, M. De Wolf, K. Degroote, C. Darville-Finet, E. Vanderstappen & A. Assez.

Table des matières
Avant-propos

Plus d''information sur la série ICCI (abonnement = 15% de réduction sur le prix normal).