Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


ICCI (Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat) (Red.)
Organisaties van openbaar belang en financiële transparantie - Entités d'intérêt et transparence financière (Reeks ICCI 2011-2)
ISBN: 9789046604809
Aantal Pagina's: 250
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 62,00
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:

NL
De oorsprong, definitie en draagwijdte van de notie van organisaties van openbaar belang (Public Interest Entities) worden besproken vanuit een internationale en Europese context. Volgens de Belgische wetgeving omvatten de organisaties van openbaar belang de genoteerde vennootschappen, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen.Dit boek gaat in het bijzonder in op de gevolgen in België van het statuut van organisatie van openbaar belang voor de commissaris die deze organisaties controleert, en dit op het vlak van onafhankelijkheid, kwaliteitscontrole, relatie met het auditcomité en jaarlijkse bekendmaking van het transparantieverslag.

Verder komen de gevolgen voorzien in het Wetboek van vennootschappen voor publieke vennootschappen – vennootschappen die een openbaar beroep doen op het spaarwezen en genoteerde vennootschappen – op het vlak van de rol van de commissaris aan bod. Het betreft de belangenconflictenregeling in beide types publieke vennootschappen, de beperking en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van bepaalde personen, de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders en de verklaring inzake deugdelijk bestuur in genoteerde vennootschappen.

Tenslotte worden de specificiteiten belicht eigen aan de benoeming en de opdrachten van de erkende commissarissen van kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen, inclusief de recente ontwikkelingen op dit vlak, met name het Twin Peaks-model, de nieuwe toezichtarchitectuur voor de financiële sector.

Met een abonnement op de reeks krijgt u een korting van 15% op de normale verkoopprijs.
Meer informatie:ICCI Reeks


FR
L’origine, la définition et la portée de la notion d’entités d’intérêt public (Public Interest Entities) sont abordées dans un contexte international et européen. Les entités d’intérêt public comprennent en droit belge les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises d’assurances. Cet ouvrage traite en particulier des conséquences du statut d’entité d’intérêt public en Belgique pour le commissaire qui contrôle ces entités, et cela aux niveaux de l’indépendance, du contrôle de qualité, de la relation avec le comité d’audit et de la publication annuelle du rapport de transparence.

Ensuite, les conséquences prévues par le Code des sociétés pour les sociétés publiques – les sociétés faisant appel public à l’épargne et les sociétés cotées – au sujet du rôle du commissaire sont abordées. Cela concerne des règles en matière de conflit d’intérêts pour chaque type de société publique, la limitation et la suppression du droit de préférence en faveur de certaines personnes, l’exercice de certains droits des actionnaires et la déclaration de gouvernement d’entreprise dans les sociétés cotées.

En dernier lieu, l’ouvrage comprend une explication des spécificités propres à la nomination et aux missions des commissaires agréés des établissements de crédit et des entreprises d’assurances. Ceci inclut les récents développements en la matière,à savoir le modèle Twin Peaks, la nouvelle architecture de surveillance pour le secteur financier.