Stichting O en A - Stichting ter bevordering van Ortho-Agogische Activiteiten
Redactie Tijdschrift OOP - Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Garant-Uitgevers


nodigen u van harte uit op het
Garant-Zorgcongres:
Begeleiding en ondersteuning van mensen met een (licht) verstandelijke beperking
Hoe voorkomen dat zij tussen wal en schip geraken?

Een bijeenkomst voor allen die zorgen
voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking

Mensen met  een (licht) verstandelijke beperking vormen een kwetsbare groep in onze complexe samenleving. Het Garant-Zorgcongres buigt zich over de vraag hoe we kunnen voorkomen dat deze mensen uit de boot vallen. Hoe kunnen begeleiders, behandelaren en ouders kwaliteit van leven voor deze mensen bevorderen? Hoe voorkomen zij hun isolement? Hoe moeten zij zorg dragen voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid? Hoe moet hun eigen verantwoordelijkheid voor goed functioneren in de samenleving ondersteund worden? Hoe moeten wij hen helpen verantwoorde keuzes te maken om hun leven zinvol inhoud te geven?

De vijf inleiders van het Garant-Zorgcongres geven op deze vragen ieder op eigen manier antwoord. Sommigen beantwoorden die vragen specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, bij  anderen staat de problematiek van mensen met een meer ernstige verstandelijke beperking centraal.


  Accreditatie: NIP K&J, NVO O-G, Registerplein (GGZ, MW e.a)


  Klasse Theater
Carré 16, 5017 JE, Tilburg

Routebeschrijving: openbaar vervoer - auto


Donderdag, 8 maart 2018, 10.00 uur – 16.15 uur09.30 uur Inloop en registratie

10.00 uur Prof. dr. Petri Embregts: In verbinding zelf keuzes maken
Leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking & Academische Werkplaats Leven, Universiteit Tilburg

Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking regie over hun leven vormgeven? Hoe doen ouders dat? En wat vraagt het van begeleiders, behandelaars en zorgorganisaties? Op deze en andere vragen probeert de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, in nauwe samenwerking met hulpverleners, mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun naasten, antwoorden te vinden. In gelijkwaardigheid wordt gebouwd aan verbindingen tussen praktijk, opleiden en wetenschap om nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen.
Vragen

10.50 uur Dr. Annette van der Putten: Nieuwe perspectieven voor kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke beperkingen
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

In de lezing van Annette van der Putten staan de opvoeding en ondersteuning van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen centraal. Zij zal daarbij het accent leggen op de betekenis van motoriek en motorische activering bij deze doelgroep. Die activering is van belang voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen en volwassenen met deze beperkingen, hun alertheid, het verwerven van motorische vaardigheden, hun communicatiemogelijkheden en kwaliteit van hun bestaan.

Vragen


11.40 uur Pauze

12.00 uur Prof. dr. Stijn Vandevelde: Sterktegerichte benaderingen in het omgaan met personen met geestelijke gezondheidsproblemen en/of verstandelijke beperkingen die criminele feiten hebben gepleegd
Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent
Hierbij zal worden vertrokken vanuit een multidisciplinair perspectief met aandacht voor de toepassing en uitdagingen van sterktegerichte benaderingen in onder meer de orthopedagogiek, het recht, de psychologie, de criminologie, de geestelijke gezondheidszorg en de ondersteuning van familie en sociale netwerken. De bevindingen sluiten aan bij het onderzoeksproject “Developing multi-disciplinary strenghts-based strategies for mentally ill offenders”, dat uitgevoerd wordt aan de Universiteit Gent.
Vragen

12.50 uur Lunchpauze

13.50 uur Dr. Jannelien Wieland: Psychische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking
Poli-Plus, Leiden
Jannelien Wieland is als psychiater gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij patiënten met een IQ < 85. Patiënten met een lager IQ en psychische stoornissen vertegenwoordigen een grote minderheid en een kwetsbare groep binnen de GGZ. Immers, in de GGZ gaat men vaak uit van 'de mondige patiënt die goed weet wat er met hem aan de hand is en wat hij nodig heeft'. Voor vele patiënten met een lager IQ geldt dit niet. In haar lezing gaat zij in op onderwerpen als samen op zoek met deze patiënten, samen beslissen, het delen van verantwoordelijkheid en autonomie waar mogelijk, maar ook ondersteunen waar nodig.
Vragen

14.40 uur Erik De Belie MSc: Mentaliseren als 'veilige basis' voor emotionele beschikbaarheid in relatie tot mensen met een verstandelijke beperking en GGZ-problemen
Vakgroep Orthopedagogiek, Hogeschool Gent; Multifunctioneel Centrum De Hagewinde, Lokeren
De GGZ-problemen van mensen met een verstandelijk beperking worden vaak geuit door ‘uitdagend gedrag’ dat de relatie onder druk zet. Het is dan ook zinvol dat begeleiders (en ouders) hierover mentaliseren: met ‘buik en hoofd’ aanvoelen en begrijpen wat dit gedrag betekent, wat het met hen doet en wat ze nodig hebben om zich ‘goed genoeg’ af te stemmen op de onderliggende emotionele behoeften. Zo groeit een ‘veilige basis’ voor emotionele beschikbaarheid waarbij sensitiviteit, structuur, ruimte laten en mildheid geïntegreerd worden, met veel aandacht voor wat dit aanbod betekent voor het welzijn van deze cliënten.
Vragen

15.30 uur Netwerkborrel

16.00
uur Einde


Deelnamebijdrage: € 95,-
  Syllabus, deelnamebewijs,
koffie en fris, broodjeslunch, borrel

Om in te schrijven:
klik hier


Met vriendelijk verzoek deze uitnodiging ook te zenden aan andere geïnteresseerden.
logo Garant Uitgevers nv
Garant-Uitgevers nv
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, Tel.: + 32 (0)3 231 29 00, Fax: +32 (0)3 233 26 59
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn, Tel.: +31 (0)55 522 06 25, Fax: +31 (0)55 522 56 94
BTW BE 440.180.357 - RPR Antwerpen 276139

Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers.