Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


ICCI (ed.)
Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie,ICCI 2017-1
ISBN: 9789046608951
Aantal Pagina's: 159
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 42,50
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:

Onderhavig boek behandelt de toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie. Op 22 oktober 2014 namen het Europees Parlement en de Raad richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde ondernemingen en groepen aan. De omzetting gebeurde met de wet van 3 september 2017. Een verklaring van niet-financiële informatie (NFI) moet worden opgesteld door een organisatie van openbaar belang die meer dan 500 werknemers tewerkstelt en meer dan 17.000.000 EUR balanstotaal of een omzet van meer dan 34.000.000 EUR heeft.
De commissaris gaat na of deze verklaring daadwerkelijk is opgemaakt en opgenomen in het jaarverslag of in een afzonderlijk verslag en of de niet-financiële informatie al dan niet in overeenstemming is met de jaarrekening.
De Global Reporting Initiative (GRI) en de International Integrated Reporting Council (IIRC) vormen de belangrijkste internationale standaardsetters qua NFI-rapportering. De NFI-rapportering is een belangrijk instrument van communicatie inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat ook aan bod komt in de visie van de financiële analisten als NFI-gebruikers. Onderhavig boek sluit af met de Awards for Best Belgian Sustainability Reports die sinds 1998 door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren worden georganiseerd.

Le présent ouvrage traite du futur du reporting concernant l’information non financière. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, en date du 22 octobre 2014, la directive 2014/95/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. La transposition ne fut faite qu’avec la loi du 3 septembre 2017. Une déclaration d’information non financière (INF) devra être établie par une entité d’intérêt public qui occupe plus de 500 salariés et a un bilan total de plus de 17.000.000 d’euros ou réalise un chiffre d’affaires de plus de 34.000.000 d’euros.
Le commissaire vérifie si celle-ci a effectivement été établie et reprise dans le rapport de gestion ou dans un rapport distinct et si les informations non financières concordent ou non avec les comptes annuels.
La Global Reporting Initiative (GRI) et l’International Integrated Reporting Council (IIRC) constituent les principaux organismes normatifs internationaux de reporting INF. Ce reporting INF est un instrument important de communication en matière de responsabilité sociétale des entreprises, lequel est également abordé dans la vision des analystes financiers comme utilisateurs INF. Le présent ouvrage se conclut par les Awards for Best Belgian Sustainability Reports qui sont organisés par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises depuis 1998.Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
Editoriaal