Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >

Maklu | Garant | Spinhuis


Het Boekenpodium


maandag tot en met vrijdag:
9 uur - 17 uur


Speciale programma's

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl

Alle boeken van garant

  
sjabloon-garant:Sjabloon Garant
Sjabloon Garant

ISBN: sjabloon-garant /  € 25,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
97890857850819:Sjabloon artikel Cyclus
Sjabloon artikel Cyclus

ISBN: 97890857850819 /  € 0,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789085750840:Leven met een chronische aandoening. Patiënten aan het woord
Leven met een chronische aandoening. Patiënten aan het woord
An Debaene
ISBN: 9789085750840 /  € 27,50
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Traditioneel wordt elke ziekte door de arts, en gewoonlijk ook door de patiënt zelf, gezien binnen het kader van een welbepaalde diagnose. Voor iedere aandoening is er specifieke zorg en medicatie. We zien echter, los van de diagnose, heel wat overeenkomsten in de ervaringen van personen met een chronische aandoening. De meesten worden geconfronteerd met vermoeidheid, pijn en onzekerheid, maar ook met organisatorische of financiële problemen, met moeilijkheden in contact met huisgenoten, vrienden of collega’s.

An Debaene liet zestien personen aan het woord die getuigden over hun ziekte. Daarmee hoopte zij die overeenkomsten en parallellen te vinden. Met dit boek wil zij de persoon met een chronische aandoening erkenning geven, personen met verschillende chronische aandoeningen dichter bij elkaar brengen en de samenleving wijzen op de verschillende aspecten die het welbevinden en de levenskwaliteit van de chronisch zieke mee bepalen. Wat ervaren zij hetzelfde, wat bindt hen en hoe zouden zij een steun kunnen betekenen voor elkaar? Maar ook, wat kunnen anderen, niet chronisch zieken en zorgverleners ‘mee-dragen’ en doen.

9789053509982:A van Abyssaal. De vrouw als kunst - De kunst als vrouw
A van Abyssaal. De vrouw als kunst - De kunst als vrouw
F. Smets
ISBN: 9789053509982 /  € 27,90
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Van de prehistorie tot nu is de vrouw het bevoorrechte onderwerp van de kunst geweest. De vrouwals kunst, of de samenhorigheid van het vrouwelijke en de kunst, kan geen louter toeval zijn. De actuele kunst is de eerste om de traditionele mythe van de vrouw af te wijzen. Ze keert de traditie van de kunst om: niet meer de vrouwals kunst, maar de kunst als vrouw. Dit komt neer op een conflict tussen twee metaforen van de vrouw dat vele vragen oproept. In dit boek komen grote denkers aan het woord, zoals Plato, Bataille en Levinas, maar ook Freud en Lacan, en Derrida. Meer nog luistert de auteur naar vrouwen, o.a. Lou Andreas Salome, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Hildegard von Bingen. Hij heeft aandacht voor dichters, zowel voor de Egyptische liefdespoëzie als voor Homeros, San Juan de la Cruz en NovalisMaar vooral is dit boek een tocht door de hele kunstgeschiedenis: van de Venus van Willendorf en Lascaux, over de Egyptische grafschilderkunst, de 16e eeuw met Giorgione en Baldung Grien, de 1ge eeuw metFiissli, Munch, Moreau en Wiertz, tot de 2Oe eeuw met de late Monet, Matisse en Magritte. De nadruk ligt evenwel op actuele kunstenaars, mannen en vrouwen, zoals Marius Kruk, Bill Viola, Amish Kapoor, Cindy Sherman, Louise Bourgeois, Anne Mendieta.
9789053509906:LVS - VCLB/Leerling Volg Systeem - Wiskunde: Analyse en Handelen - Volume 1/Kopieerbundel.Editie 2005
LVS - VCLB/Leerling Volg Systeem - Wiskunde: Analyse en Handelen - Volume 1/Kopieerbundel.Editie 2005
VCLB/E. Billiaert, P. Dudal, R. Grysolle & L. van Dooren
ISBN: 9789053509906 /  € 37,10
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:

Het LVS-VCLB (vroeger LVS-CSBO) is een Leerlingvolgsysteem ontwikkeld door de koepelorganisatie van de Vlaamse Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding.
Het bevat onder meer signaleringstoetsen waarmee de leerlingen van nabij kunnen worden gevolgd bij hun voortgang in de belangrijkste leerstofdomeinen.
Maar leerlingen volgen betekent meer dan problemen signaleren. Voor elk belangrijk leerstofdomein zijn er daarom, naast de toetsen, één of meer boeken waarin aandacht wordt besteed aan de verdere analyse van de problemen en aan hoe hulp kan worden geboden, aan het handelen dus.
Een aparte algemene handleiding gaat in op het hoe en het waarom van het LVS, de registratie en de interpretatie van de gegevens, het leerlingenoverleg en de invoering van het LVS. Bij dit LVS is ook software ontwikkeld.

Deze deelpublicatie van het LVS-VCLB sluit onmiddellijk aan bij het boek Wiskunde: Analyse en handelen - Volume 1 /Basisboek.
Ze bevat alle gebruiksmaterialen die nodig zijn om de daarin behandelde wiskundemoeilijkheden te analyseren en zo tot handelen over te gaan.

Belangrijke uitbreiding van het LVS-VCLB/Garant Leerlingvolgsysteem
9789053509890:LVS - VCLB/Leerling Volg Systeem - Wiskunde: Analyse en Handelen - Volume 1/Basisboek.Editie 2005
LVS - VCLB/Leerling Volg Systeem - Wiskunde: Analyse en Handelen - Volume 1/Basisboek.Editie 2005
VCLB/E. Billiaert, P. Dudal, R. Grysolle & L. van Dooren
ISBN: 9789053509890 /  € 52,40
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:

Het LVS-VCLB (vroeger LVS-CSBO) is een Leerlingvolgsysteem ontwikkeld door de koepelorganisatie van de Vlaamse Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding.
Het bevat onder meer signaleringstoetsen waarmee de leerlingen van nabij kunnen worden gevolgd bij hun voortgang in de belangrijkste leerstofdomeinen.
Maar leerlingen volgen betekent meer dan problemen signaleren. Voor elk belangrijk leerstofdomein zijn er daarom, naast de toetsen, één of meer boeken waarin aandacht wordt besteed aan de verdere analyse van de problemen en aan hoe hulp kan worden geboden, aan het handelen dus.
Een aparte algemene handleiding gaat in op het hoe en het waarom van het LVS, de registratie en de interpretatie van de gegevens, het leerlingenoverleg en de invoering van het LVS. Bij dit LVS is ook software ontwikkeld.

Deze deelpublicatie van het LVS-VCLB sluit aan bij de bundels Wiskunde: Toetsen 1 en Wiskunde: Toetsen 2 en stelt de analyse en het handelen aan de orde. Eerst wordt in algemene termen ingegaan op het geven en organiseren van wiskundehulp. Daarbij is er speciale aandacht voor differentiatiemogelijkheden in de gewone klas. Vervolgens wordt een aantal wiskundeonderdelen op een zeer praktische manier uitgewerkt in een `fiche''. Het gaat hier om wiskundeonderdelen uit de domeinen getallenkennis en bewerkingen, die voornamelijk aan bod komen in de eerste graad. In een volgende publicatie (volume 2) zullen andere moeilijkheden worden behandeld. Zo''n fiche omvat meestal criteriumtoetsen die, na de signalering, nog een betere kijk geven op de aard en de ernst van de moeilijkheid, een aantal hypothesen over wat er aan de hand kan zijn, aanduidingen over de juistheid van elke hypothese en tenslotte voorstellen van gerichte hulp.
De gebruiksmaterialen zijn beschikbaar in een afzonderlijke bundel: Wiskunde: Analyse en handelen - Volume 1 /Kopieerbundel.

Belangrijke uitbreiding van het LVS-VCLB/Garant Leerlingvolgsysteem
9789053509784:Intercultural communication. A three-step method for dealing with differences
Intercultural communication. A three-step method for dealing with differences
D. Pinto
ISBN: 9789053509784 /  € 24,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
De enorme diversiteit van de samenleving is een vaststaand feit. Bij contacten tussen mensen met verschillende culturele normen en waarden bestaat een verhoogde kans op misverstanden, miscommunicatie en mismanagement, wanneer men niet of onvoldoende op de hoogte is van elkaars normen, waarden, leefregels, gedragscodes. Bestaande communicatieen managementtheorieën die tot nu voldeden, blijken in de praktijk niet langer algemeen geldig te zijn. Ze zijn achterhaald. Zelfs de befaamde Maslowpiramide van menselijke behoeftes moet aan de huidige samenleving wordén aangepast. Verwachtingen en interpretaties kloppen niet meer met de bedoelingen. Vanzelfsprekendheden maken plaats voor verwarring. Daarom zijn nieuwe concepten nodig. De auteur ontwikkelt een nieuwe theorie over verschillen tussen mensen en culturen. Hij doet dat vanuit verschillen in structuren van omgangsregels en communicatiecodes die gelden tussen werelddelen, landen, bedrijven, afdelingen, maar ook tussen twee individuen, zelfs binnen het gezin. Daaruit ontstaat een methode die een nieuw perspectief biedt voor het omgaan met verschillen met behoud van ieders eigenheid. Theorie en methode worden geïllustreerd met vele praktische cases.
9789053509777:Verslaving en motivationele gesprekstechniek. Handboek Motivationeel gesprek
Verslaving en motivationele gesprekstechniek. Handboek Motivationeel gesprek
J.-P. Broothaerts & M. Tack (Red.)
ISBN: 9789053509777 /  € 19,80
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
De behandeling van mensen met een verslaving verloopt moeizaam. Een goed gevoerd motivationeel gesprek, in sessies, kan veel effect hebben, ook bij verslaafden die aanvankelijk ontkennen, ontwijken of verbergen.
Het eerste deel van dit Handboek beschrijft de achtergronden van het motivationeel gesprek en de verankering ervan in de hulpverlening. Ook de opbouw van het motiveringsmodel en zijn gesprekstechnische aspecten worden toegelicht.
Het tweede praktische deel schetst eerst de toepassingsmogelijkheden in vijf eerstelijnssectoren: huisartssetting, maatschappelijk werk, op school, in de bijzondere jeugdzorg, op het werk. Via een zesde sector, de residentiële hulpverlening, wordt de continuïteit aan zorg geïllustreerd. Het boek sluit af met oefeningen die leren omgaan met het model.
Naast dit Handboek zijn er Video’s, die de vele mogelijkheden in diverse situaties laten zien: werken met volwassenen of jongeren, individuele of groepsbenadering, legale en illegale producten, niet- of overgemotiveerde cliënten, …
9789053509753:Bouwstenen voor een duurzame relatie
Bouwstenen voor een duurzame relatie
P. Nijs & F. Vandereyt
ISBN: 9789053509753 /  € 12,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Over liefdesrelaties is al heel wat geschreven. Allerlei beschouwingen en theorieën hebben getracht om verliefdheid, het kiezen van een partner en de gevolgen van falende partnerrelaties -o.a. echtscheidingen -begrijpelijk, wetenschappelijk te maken. Over de fase waarin partners daadwerkelijk bij elkaar en met elkaar leven, over de wezenlijke factoren en processen die in een liefdesrelatie werkzaam zijn, is echter veel minder te vinden. En toch is het niet zo vanzelfsprekend dat twee mensen die voor elkaar hebben gekozen en die elkaar liefhebben, ook bij elkaar blijven. Dit boek behandelt het thema van de bouwstenen voor langdurende en duurzame partnerrelaties. De rode draad behelst de vraag naar wat partners al dan niet bij elkaar houdt. Welke elementen bepalen het voortbestaan van een relatie? Het is een nauwgezet onderzoek van duurzame liefde, van de trouwe en onderlinge liefde van man en vrouw die lief en leed samen delen, van het grootbrengen van hun (eventuele) kinderen en van het samen oud worden. Duidelijk wordt dat hetgeen partners bij elkaar doet blijven, een dynamisch samenspel is van heel wat elementen die zowel een positieve als een negatieve invloed kunnen uitoefenen: dus heel wat stof zowel tot verrijking, als tot conflict, zelfs mogelijke springstof voor de relatie, hoe beloftevol de start ervan ook geweest mag zijn... Deze publicatie toont aan dat een duurzame relatie niet zomaar een geschenk is van een gunstig levenslot. Een intieme, duurzame relatie is wel een groot geluk, waarin partners maar slagen als zij hun vaardigheid tot intieme omgang en tot duurzaam samenleven met inzet, toewijding en overgave tot ontplooiing brengen.
9789053509678:Leven met een verslaafde
Leven met een verslaafde
F. Matthys
ISBN: 9789053509678 /  € 16,40
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Dit boek is bedoeld voor iedereen die problemen door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of illegale drugs van dichtbij meemaakt, of vreest mee te maken. Dit kan zowel in de thuisals in de schoolsituatie zijn, in de werkof vrijetijdssfeer. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de situatie van de partner, op de invloed van de verslaving op de relatie en van de relatie op de verslaving. Is je partner wel zo machteloos als hij/zij zich voelt? Moet men drastisch reageren of juist geduldig zijn? Moet men controleren of juist niet? Is relatietherapie zinnig of nodig? In het tweede hoofdstuk wordt de situatie belicht vanuit het standpunt van de kinderen. De gezondheidsrisico''s en de mogelijke effecten op hun ontwikkeling worden hier besproken. Trouwen dochters van alcoholisten op hun beurt met een zware drinker? Kan men aan iemand die ooit drugs gebruikt heeft nog wel de zorg voor kinderen toevertrouwen? Welke therapeutische mogelijkheden kunnen worden geboden? Het derde hoofdstuk behandelt de jongere die in contact komt met alcohol en andere drugs. Zijn beweegredenen worden bekeken, evenals de risicofactoren om tot probleemgebruik of verslaving te komen. Daarbij wordt ingegaan op wat ouders kunnen doen in de verschillende stadia en op de opvangen hulpverleningsmogelijkheden die bestaan. In het vierde en vijfde hoofdstuk wordt het probleem bekeken, zoals het zich kan voordoen in een schoolof werksituatie, vanuit het standpunt van de leidinggevende. Is schorsen of buitengooien de beste of enige oplossing? Moet en kan men controleren? Kan men iemand verplichten om zich te laten behandelen? Wat is de taak van de schoolarts of de bedrijfsgeneeskundige dienst hierbij? De bijlagen tenslotte bevatten een overzicht van de meest voorkomende drugs met hun werking en een lijst met Streetuames om het de lezer in gesprekken met jongeren gemakkelijker te maken. Aan het einde volgen nog adressen waar men voor hulp of meer informatie terecht kan.
9789053509630:Mama, mijn buik doet pijn. Kinderen met buikpijn helpen
Mama, mijn buik doet pijn. Kinderen met buikpijn helpen
L. Driesen
ISBN: 9789053509630 /  € 12,40
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
7% tot 30% van de kinderen en jongeren tussen 8-18 jaar klaagt geregeld over pijn ergens in het lichaam. Heel vaak gaat het om buikpijn. Sommige kinderen hebben er zoveel last van dat ze er hun normale activiteiten tijdelijk voor opgeven. Waar komt de buikpijn vandaan? Organisch of functioneel? Stress, aangeleerd gedrag om aandacht te vragen, veinzerij om onprettige dingen niet te moeten doen, aanstellerij? Dit boek gaat vooralover functionele buikpijn. De diverse redenen waarom kinderen die kunnen hebben, krijgen uitleg. Daarna geeft de auteur adviezen over hoe ermee omgaan: een buikpijnkalender brengt een en ander aan het licht, kinderen moeten leren stress te hanteren, buikpijngedrag afleren enz. Dit kan stapsgewijs. In het boek staat hoe dat kan. Ouders; crechemedewerksters, kinderverzorgsters, kleuterleidsters, pediatrisch verpleegkundigen enz. zullen dit praktische boek, dat erg helder is geschreven, goed kunnen gebruiken.
9789053509623:El nuevo modelo diagnóstico para el márketing
El nuevo modelo diagnóstico para el márketing
M. Pardina & J. Callebaut
ISBN: 9789053509623 /  € 16,50
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Exista una tentadora teoría de márketing que nace de la idea de la existencia de un "consumidor global". Si suponemos que tal consumidor global existe, el comportamiento de los propios consumidores en los diversos puntos de la geografía mundial sería uniforme y no habría, por tanto, necesidad alguna de llevar a cabo investigación de mercado en España - o en cualquier otro lugar, en este sentido; así pues a quienes se dedican al márketing tan sólo les restaría "globalizar" la información de su propio mercado. La realidad, sin embargo, es menos simple y que los consumidores no siguen unas pautas de comportamiento uniforme en los diversos lugares del mundo, por el mero motivo de que pertenecen a diferentes culturas. Por elle se hace necesario un modelo intercultural que permita el diagnóstico de las motivaciones dentro de cada cultura en particular. En esto libro se exponen los rasgos que conforman el modelo psicológico común con el que Censydiam analiza e interpreta las distintas realidades existentes.
9789053509609:Cross-Cultural Window on Consumer Behaviour
Cross-Cultural Window on Consumer Behaviour
J. Callebaut (Ed.)
ISBN: 9789053509609 /  € 22,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
In deze publicatie geven marketingspecialisten hun kijk op het consumentengedrag van andere ''culturen'', gezien door de bril van de marketingprincipes van Censydiam. ''Culturen'' zijn hier niet zozeer geografisch bepaald, maar moeten veeleer worden begrepen als ''culturen binnen culturen''. Dit boek geeft weer hoe medewerkers van Censydiam de wereld zien en hoe ze hun principes toepassen op eerder ongewone zaken, zoals koken, ouderschap, bijgeloof, de wereld van de rockmuzikanten, en. ..zichzelf als marktonderzoekers.
9789053509609:Cross-Cultural Window on Consumer Behaviour
Cross-Cultural Window on Consumer Behaviour
J. Callebaut (Ed.)
ISBN: 9789053509609 /  € 22,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Cross-cultural… a prepossessing word that already introduced the title of another book published by the Censydiam Institute, Cross-culturally Correct Marketing (1997)? Nothing but a vogue word in this world of "global" consumer research? Quite the contrary.
Censydiam, or Center for Systematic Diagnosis in Marketing, indeed provides an insight into how consumers of various cultures - or civilizations - relate to identical psychological drives. In this sequal to Cross-culturally Correct Marketing, staff members of Censydiam have taken the definition of "culture" further than its pureley anthropological or material sense.
9789053509586:Inclusief onderwijs als innovatieproces. Analyse van de succesfactoren in 10 praktijkvoorbeelden
Inclusief onderwijs als innovatieproces. Analyse van de succesfactoren in 10 praktijkvoorbeelden
VLOR - Vlaamse Onderwijsraad
ISBN: 9789053509586 /  € 19,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Dit boek gaat kritisch na hoe scholen concreet vonngeven aan inclusief onderwijs als onderwijsvernieuwing. Telkens wordt gekeken naar factoren als: wat voor school is dit; hoe denkt ze over inclusief onderwijs; hoe is het begonnen; wat waren de verwachtingen van tevoren; wat zijn de consequenties voor de klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen; hoe functioneert het signaleren, diagnosticeren en remediëren; hoe is het multidisciplinair. overleg georganiseerd; op welke wijze wordt samengewerkt met het Centrum voor leerlingenbegeleiding, met ouders, ...; ontstaan er klasoverschrijdende initiatieven; waarop is het onderwijs van de school georiënteerd; welke slaagkansen geeft de school zichzelf; ...? Vanzelfsprekend is dit boek van groot belang voor wie nadenkt over inclusief onderwijs en zeker voor wie het wil realiseren.
9789053509562:KLAD - KLachtenlijst ADolescent. 1 set = Gebruiksaanwijzing + overzichtsblad + 3 vragenlijsten (versie adolescent, ouders, derden)
KLAD - KLachtenlijst ADolescent. 1 set = Gebruiksaanwijzing + overzichtsblad + 3 vragenlijsten (versie adolescent, ouders, derden)
J. Peeters
ISBN: 9789053509562 /  € 6,36
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789053509531:Vluchtelingen in de klas. Vademecum Socio-emotionele opvang van vluchtelingenkinderen
Vluchtelingen in de klas. Vademecum Socio-emotionele opvang van vluchtelingenkinderen
VLOR - Vlaamse Onderwijsraad
ISBN: 9789053509531 /  € 14,90
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Steeds meer vluchtelingen en asielzoekers komen naar ons land. Door het spreidingsbeleid kunnen ze overal in het land terechtkomen. De plaatselijke school moet vaak nog onwennig uitzoeken hoe ze de vluchtelingenkinderen het beste opvangt. Het zijn anderstalige nieuwkomers, die ook specifieke aanpassingsproblemen hebben. Maar menig leerkracht ondervindt dat er bij sommige kinderen blijkbaar meer aan de hand is. Met mondjesmaat komen allerhande, soms gruwelijke verhalen boven, of aan diverse signalen valt te merken dat het kind met ernstige verwerkingsproblemen te kampen heeft. Dit boek biedt de school en de schoolbegeleidingsdienst een voorzet tot een efficiënte aanpak. Het schoolteam in het algemeen en de klasleraar in het bijzonder kunnen een grote betekenis krijgen voor deze kinderen.
9789053509425:Opvoeden tot weerbare kwetsbaarheid
Opvoeden tot weerbare kwetsbaarheid
P. Adriaenssens, J.L. Vanderhoeven & L. Vercammen
ISBN: 9789053509425 /  € 11,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Nooit voorheen is er in onze samenleving zoveel aandacht voor kinderen geweest als de voorbije jaren. Maar het is een medaille met twee kanten. Enerzijds wordt er veel ruimte, tijd, zorg en bewogenheid geïnvesteerd in de groei, de opvoeding en het welzijn van kinderen. Anderzijds zijn we er ons ook, soms erg pijnlijk, van bewust geworden dat opgroeien in onze samenleving niet risicovrij is. Toch is er eigenlijk geen enkele reden om te denken dat we ons nu meer dan tien jaar geleden echt zorgen moeten maken over de kwetsbaarheid van kinderen. Risico''s zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Eenmalige en kortstondige acties om kinderen te beschermen zijndaarom vrij zinloos. De meest duurzame aanpak ligt in wat ouders al eeuwenlang doen: zorg dragen voor opvoeding, kinderen confronteren en leren omgaan met alle mogelijkheden, risico''s en uitdagingen die ''groot worden'' met zich brengt. Het boek is ontstaan uit informatieavonden die Peter Adriaenssens gaf voor de VCOV -Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen.
9789053509357:De eerste kruistocht - 1095-1099
De eerste kruistocht - 1095-1099
P. Morren
ISBN: 9789053509357 /  € 24,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
900 jaar geleden werd Jeruzalem ingenomen door het leger van de Eerste Kruistocht. Sociaal en militair blijft deze onderneming een ongelooflijke prestatie voor die tijd. Hoe werd zoiets gigantisch mogelijk gemaakt? Wat waren de beweegredenen die een tot dan toe nooit geziene massa op de been brachten voor een risicovolle tocht van 3000 km? Godfried van Bouillon en Pieter de Kluizenaar spreken tot de verbeelding. Toch waren zij niet de meest toonaangevende figuren. Wie waren dat dan wel en wat was de echte rol van beide heren? Hoe is de Eerste Kruistocht in feite verlopen? Wie waren de deelnemers en waarom waren er geen koningen van de partij? Hoe valt te verklaren dat van de acht kruistochten die tussen 1096 en 1270 plaatshadden, alleen de eerste geslaagd is in zijn opzet: de inname van Jeruzalem? De Eerste Kruistocht heeft zowel in West-Europa als in het Nabije Oosten de feitelijkheden en de mentaliteit grondig beïnvloed. Het is dus aangewezen om 900 jaar later de balans van het gebeuren op te maken. De auteur doet dat in een ''spannend'' verhaal, doorspekt met West-Europese, Byzantijnse en Arabische documenten. Eerst schetst hij de politieke, sociale en economische achtergronden en de respectieve belangensferen. Dan geeft hij uitleg over de beschikbare bronnen. De lezer is getuige van het concilie van Clermont, waar paus Urbanus II in 1095 de kruistocht predikt. De volkskruistocht gaat het optreden van de ridders vooraf. Hij maakt zich op zijn weg schuldig aan jodenvervolgingen. De vier ridderlegers, uiteindelijk verenigd in het grootste leger dat tot dan toe is opgetreden, worden gevolgd van bij hun vertrek tot aan de inname van Jeruzalem. De uiteindelijke triomftocht komt er pas na een lange lijdensweg, met hallucinerende taferelen.
9789053509302:Keuzewijzer tussen thuiszorg en residentiële zorg
Keuzewijzer tussen thuiszorg en residentiële zorg
B. Deltour
ISBN: 9789053509302 /  € 12,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Het antwoord op de vraag ''Is thuiszorg nog langer wenselijk -haalbaar -verantwoord?'' is niet zomaar te geven. Zowel bij de familieleden als bij de professionele hulpverleners is dit een emotioneel geladen problematiek en heeft men de neiging om in zwart-wit termen te spreken over thuiszorg en residentiële zorg. Daarom deze checklist. Het doel is een individueel en gezamenlijk bewustwordingsproces op gang te brengen en te ondersteunen voor iedereen die bij deze problematiek betrokken is. De checklist is opgevat als een aankruislijst: De gebruiker kan aanstippen welke elementen meespelen in zijn concrete situatie. De lijst staat stil bij vier aspecten die van belang zijn: I) Een analyse van het probleem (de ''feiten''); 2) Welke mogelijkheden of alternatieven zijn er?; 3) Het afwegen van motieven en gevoelens die meespelen; 4) Het afwegen van de onderliggende waarden. In de bijhorende handleiding worden de nodige instructies gegeven voor het gebruik van de checklist. Tenslotte is er ook nog een checklist opgenomen i. v.m. de vragen die men bij een verkennend contact zou moeten stellen. Deze publicatie is in eerste instantie toegespitst op dementerende bejaarden, maar is evenzeer in tal van andere situaties bruikbaar. FOTON is de thuiszorgdienst van Familiezorg WestVlaanderen.
9789053509272:Gezinspedagogiek - Deel 2: Opvoedingsondersteuning
Gezinspedagogiek - Deel 2: Opvoedingsondersteuning
L. Vandemeulebroecke, H. Van Crombrugge & J. Janssens & H. Colpin (Red.)
ISBN: 9789053509272 /  € 29,90
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Het tweede deel in Gezinspedagogiek biedt een fundering van opvoedingsondersteuning. Zo gaat het in op de uitgangspunten van opvoedingsondersteuning, de samenhang tussen ouderlijk functioneren en gedrag van kinderen, vormingsconcepten, de plaats en de betekenis van opvoedingsondersteuning, de effectiviteit van oudercursussen enz. Daarnaast komen thema ''s aan bod omtrent een bepaald aanbod. Achtergronden en vormgeving van opvoedingsondersteuning aan jonge gezinnen, ouders van tieners, allochtone moeders, kandidaat-adoptie-ouders, pleegouders staan in afzonderlijke hoofdstukken.
9789053509265:Gezinspedagogiek - Deel 1: Actuele thema
Gezinspedagogiek - Deel 1: Actuele thema's in onderzoek en praktijk
L. Vandemeulebroecke, H. Van Crombrugge & J. Gerris (Red.)
ISBN: 9789053509265 /  € 24,90
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Het is zowat een dertigtal jaar geleden dat in het Nederlandse taalgebied nog een overzichtswerk verscheen i. v.m. gezinspedagogiek. Opvattingen en praktijken inzake gezin en opvoeding zijn de laatste decennia echter fundamenteel veranderd en ook ten aanzien van het pedagogisch onderzoek en theorievorming hebben zich grondige wijzigingen voorgedaan. Met de publicatie van dit boek maken de auteurs de actuele opvoedingswetenschappelijke inzichten in de ouder-kindrelatie toegankelijk en beschikbaar voor een ruimer publiek. Gezinspedagogiek biedt een inleiding in de actuele tendensen inzake de praktijk, het onderzoek en de theorie van de gezinsopvoeding. In dit eerste deel worden een aantal theoretische perspectieven op gezinsopvoeding en de ouder -kindrelatie geschetst en wor den de resultaten van onderzoek betreffende een aantal actuele thema''s voorgesteld. Zo wordt ingegaan op de complexiteit van de gezinsopvoeding, de relationele-ethische dynamiek van het ouderschap en de zorg in het gezin. Vaderschap, roldoorbrekend opvoeden, de rol van de grootouders, de betekenis van kinderopvang, het opvoeden van een meerling, opvoeden na medisch begeleide bevruchting, opvoedingsvragen in nieuw-samengestelde gezinnen en gezinsopvoeding en probleemgedrag van jongeren zijn thema ''s die aan bod komen. Ook wordt een synthese gebracht van de meest recente surveygegevens van de gezinnen in Vlaanderen. Het tweede volume (ISBN 90-5350-927-5, verschijnt in januari 2000) zal volledig gewijd zijn aan de praktijk en theorie inzake opvoedingsen gezinsondersteuning. Deze publicatie is een gemeenschappelijk initiatief van het Centrum voor Gezinspedagogiek van de KU Leuven en het Centrum voor Gezinswetenschappelijk te Brussel. De auteurs zijn allen actief in het wetenschappen onderzoek en onderwijs of in het beleid en de praktijk inzake gezinsopvoeding. Het boek is uitermate geschikt voor gebruik in universitaire opleidingen en ander hoger onderwijs, post-academisch onderwijs en navorming.
9789053509173:De competentie van families. Tijd, chaos, proces
De competentie van families. Tijd, chaos, proces
G. Ausloos
ISBN: 9789053509173 /  € 18,80
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
De opvattingen van de doorwinterde therapeut en opleider Guy Ausloos hebben het veld van de systeembenadering en de familietherapie sterk beïnvloed. Dit boek is een krachtige, doorleefde getuigenis van de dagelijkse praktijk van de familietherapie en van de systeembenadering in het domein van de psychiatrie en de bijzondere zorg voor kinderen en jeugdigen. Een hart onder de riem voor de therapeut die rekening wil houden met de unieke mogelijkheden van elke familie. De therapeut die weigert therapie te zien als een bezigheid die steunt op voorgeschreven protocollen en vastgelegde concepten, vindt in dit boek denkpistes die hem helpen om voor zijn cliënten én voor zichzelf te zorgen. Het boek leert hoe je kunt blijven openstaan voor onvoorspelbaarheid en hoe je chaos als een vriend en leidraad kunt benutten om samen met het systeem creatief met de complexe werkelijkheid om te gaan.
9789053509166:Schrijfpoort - De aanpak van spelling en spellingproblemen - Module 16: je eigen schrijfpoort maken - Cd-rom
Schrijfpoort - De aanpak van spelling en spellingproblemen - Module 16: je eigen schrijfpoort maken - Cd-rom
E. Billiaert
ISBN: 9789053509166 /  € 248,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Heel wat leerlingen hebben matige tot ernstige spellingproblemen. Ze moeten de juiste strategie leren kiezen, dus door de goede poort stappen, om dat woord correct te schrijven. Het is belangrijk deze problemen te onderkennen en ze verder te analyseren. De Algemene handleiding van Schrijfpoort stelt dan ook een eerste foutenordening voor, die leidt tot verdere analyse van het probleem. Eenmaal je zicht hebt op de spellingproblemen, moet je handelen: leerling, leraars, remedial teacher, taakleraar, soms ouders, logopedist, orthopedagoog, … De Schrijfpoort werd geschreven ten behoeve van dit handelen. De auteur deelt de spellingmoeilijkheden op in vijftien categorieën. Er is een aparte Module per categorie. Elke categorie heeft zijn eigen poort, zijn eigen strategie. Voor leerkrachten, remedial teachers,… zijn die herkenbaar. De leerling moet luisteren, analyseren, onthouden, opzoeken, een regel toepassen. Vanuit deze strategie wordt een leerlijn uitgewerkt met daaraan gekoppeld geheugensteuntjes (schrijfpoortjes), materialen en oefeningen. De leerlijn volgt de bekende didactische leerprincipes. Schrijfpoort is niet alleen geschreven voor taakleraars, remedial teachers, leerkrachten speciaal/buitengewoon onderwijs, logopedisten, … De leerlijn is uiteraard ook van toepassing in de gewone klaspraktijk en heel wat oefeningen kunnen worden gebruikt tijdens een differentiatiemoment, bij hoeken- of contractwerk. De oefeningen kregen dan ook een waardering mee van gemakkelijk tot moeilijk. Goede spellers kunnen meteen de moeilijke oefeningen maken. Sommige Modules zullen vooral worden gebruikt bij het aanvankelijk spellen, andere dan weer aan het einde van het basisonderwijs, begin secundair/voortgezet onderwijs. De leerlijn blijft ook geldig voor leerlingen secundair/voortgezet onderwijs, zelfs voor volwassenen met spellingproblemen. De materialen (bijv. het moeilijke-woorden-woordenboekje, het schema voor de regels open en gesloten lettergrepen, het ei-verhaal) blijven bruikbaar.
9789053509067:Van Stonehenge tot Chunnel. Vragen en antwoorden rond Engelse taal en cultuur
Van Stonehenge tot Chunnel. Vragen en antwoorden rond Engelse taal en cultuur
J. Cumps, M. Ingels, U. Vanermen & L. Vekemans
ISBN: 9789053509067 /  € 26,00
Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Taal is meer dan een optelsom van woordenschat en grammatica. Taal is nauw verbonden met de geschiedenis, cultuur en beleving van de mensen die de taal spreken. In het geval van de Engelse taal, met een rijk verleden en zeer gevarieerd heden, dekt de vlag wel een heel diverse lading. Voor wie Engels niet als moedertaal spreekt, is het niet eenvoudig om op de hoogte te zijn, en te blijven, van de Engelstalige cultuur. Dit boek biedt een waaier aan wetenswaardigheden, die de lezer op eigen tempó kan verkennen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...